Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żabnie
Kanonizacja Jana Pawła II - III rocznica
27 kwietnia 2014 roku

Publiczne Gimnazjum w Żabnie
im. Jana Pawła II
Gimnazjum
Budynek Gimnazjum - Wiosna 2000 rok


 • Środa, 27 czerwiec 2018

  Szkolne Echo nr 53

  Pragniemy poinformować, że 53 numer gazetki Szkolne Echo jest już dostępny. Życzymy miłej lektury.
 • Wtorek, 19 wrzesień 2017

  Regulamin rekrutacji...

  Proszę o zapoznanie sie z regulaminem rekrutacji do programu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Regulamin rekrutacji | pdf
 • Wtorek, 19 wrzesień 2017

  Wywiadówka

  Zebranie informacyjne rodziców odbędzie się dnia 19.09.2017 r. (tj. we wtorek) o godz. 17.
 • Wtorek, 12 wrzesień 2017

  Rada Pedagogiczna

  Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 14.09.2017r. (tj. w czwartek) o godz. 14.30 ...
 • Piątek, 1 wrzesień 2017

  Projekt „Modernizacj...

  Nasza szkoła bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i gminy Żabno ...

Rekrutacja 2016/2017

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji uczniów do naszej szkoły i przestrzeganie terminów doręczania wymaganych dokumentów. Dziękujemy :)Regulamin Rekrutacji - ważne terminy


Regulamin Rekrutacji
do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Żabnie na rok szkolny 2016/2017

 
 I.   Podstawa prawna:
 
      1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2014 r.                   poz.7).
     
      2. Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2016 r.

 
II.  Terminy rekrutacji:
 
      1. Od 11 kwietnia 2016 r. do 10 czerwca 2016 r. - składanie zgłoszeń i wniosków.
 
      2. Uczniowie zamieszkali w obwodzie gimnazjum, którzy nie kandydują do innej szkoły, składają zgłoszenie w sekretariacie                 Gimnazjum (codziennie w godzinach 7.30 -14.30).
 
      3. Do 28 czerwca 2016 r. – dostarczanie poświadczonych kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
          i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.
  
      4. 1 lipca 2016 r. godz. 15.00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy                 kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.
 
      5. Do 7 lipca 2016 r. – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach                  zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału            zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.
 
      6. 8 lipca 2016 r. godz. – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
  
      7. Od 21 lipca 2016 r. do 9 sierpnia 2016 r. –  postępowanie uzupełniające
          (w przypadku wolnych miejsc w klasach pierwszych).


III.  Kryteria rekrutacyjne dla uczniów spoza obwodu Gimnazjum:
 
        W procesie rekrutacji ucznia mieszkającego poza obwodem szkoły ustala się następujące kryteria i odpowiadającą im                     punktację, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. O przyjęciu kandydata decydują punkty rekrutacyjne.

   

 
Lp. Kryterium Max liczba pkt Uwagi
1. Sprawdzian szóstoklasisty. 40 5% ze sprawdzianu = 1 pkt
2. Oceny z 5 przedmiotów, spośród wszystkich obowiązkowych na
świadectwie ukończenia szkoły:
 • j. polski
 • j. obcy
 • przyroda
 • matematyka
 • historia
30 ocena x 1 pkt 
 • celujący – 6 pkt
 • bardzo dobry – 5 pkt
 • dobry – 4 pkt
 • dostateczny – 3pkt
 • dopuszczający – 2 pkt
3. Finalista konkursu przedmiotowego o
zasięgu wojewódzkim organizowanego
przez MKO (humanistyczny,
matematyczny, przyrodniczy,
informatyczny, biblijny.
10  
4. Ukończenie szkoły z wyróżnieniem. 5  
5. Szczególne osiągnięcia wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (osiągnięcia sportowe,
artystyczne, zawody, wiedzy) co najmniej na szczeblu powiatowym.
5  
6. Kontynuacja nauki w obwodzie gimnazjum. 5  
7. Uczęszczanie rodzeństwa do szkoły. 5  
  Razem: 100  

 

         
      1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu                       wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2                   pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), są                         przyjmowani w pierwszej kolejności jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 
      2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez uczniów na I etapie postępowania rekrutacyjnego, na II etapie o            przyjęciu do szkoły decydować będą następujące kryteria (ex-equo) w kolejności: 
 • wynik sprawdzianu szóstoklasisty,
 • średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych,
 • ocena z zachowania
 
 IV.  Odwołania:
 
      1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Gimnazjum,  rodzic             kandydata (lub pełnoletni kandydat) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o pisemne uzasadnienie odmowy           przyjęcia do szkoły.
 
     2. Uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy zostanie sformułowane w ciągu 5 dni od złożenia wniosku.
 
     3. Rodzic kandydata (lub pełnoletni kandydat) może złożyć do Dyrektora Szkoły w terminie do 7 dni od daty otrzymania                  uzasadnienia pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 
     4. Dyrektor Gimnazjum rozpatruje odwołanie w terminie do 7 dni od jego otrzymania.
 
     5. Na rozstrzygnięcie dyrektora można wnieść skargę do sądu administracyjnego.
 

V.  Załączniki:
 • zgłoszenie | doc  pdf      (Zgłoszenie ucznia z obwodu Publicznego Gimnazjum, którego organem prowadzącym jest Gmina Żabno)
 • wniosek | doc  pdf         (Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu Publicznego Gimnazjum, którego organem prowadzącym jest Gmina Żabno)

      Regulamin rekrutacji do pobraniapdf